L хэлбэрийн замын хашлага

L-хэлбэрийн замын хашлага